Informace o registru UIR-ADR Zpět 

Obsah:

   Základní informace
   Jak registr UIR-ADR vznikl
   Jak získat podrobnou dokumentaci o registru
   Jak lze registr UIR-ADR používat
   Kontaktní adresy

Základní informace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s obecními úřady udržuje registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo domovní. Adresy neobsahují žádné údaje o osobách ani organizacích. Česká pošta poskytuje pro adresy platná poštovní směrovací čísla. Registr je využíván pro potřeby státní sociální podpory a úřadů práce. Za spolupráce obcí jsou průběžně doplňovány chybějící adresy, zaznamenávány změny názvů, případně označeny zrušené stavební objekty. Používání registru zajišťuje jednotné a správné psaní názvů a umožňuje kontrolu existence adresy, a tak lze zpřesnit a zrychlit doručování zásilek a zajistit další funkce závislé na přesné a platné adrese.
Ministerstvo práce a sociálních věcí dává tento registr k dispozici veřejnosti. Kromě zpřístupnění dat registru na www stránkách MPSV je možno získat zdarma CD-ROM s daty a programy pro prohlížení a periodickou aktualizaci těchto dat.
Zpět na obsah

Jak registr UIR-ADR vznikl:

Registr byl vybudován v letech 1997-1999 za spolupráce obecních úřadů, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Českého statistického úřadu a České pošty s.p. Registr byl původně určen pro potřeby informačních systémů MPSV. Po svém dokončení byl uvolněn i pro ostatní zájemce a rychle se rozšířil mezi desítky uživatelů ze státní správy i mimo ni.
Registr prošel od začátku své existence kvalitativním vývojem od původní struktury 1.0 až k současné struktuře 4.2.
Struktura 1.0 obsahovala jen číselníky okresů, obcí, částí obce, ulic, stavebních objektů, adresních míst a adresních pošt.
Struktura 2.0 byla upravena pro potřeby informačního systému státní sociální podpory a veřejnosti se neposkytovala.
Struktura 3.0 byla doplněna o číselník pražských obvodů a číselník městských částí/městských obvodů.
Struktura 4.0 obsahovala navíc číselníky oblastí, krajů, správních obvodů a NUTS4-obvodů. Změnilo se též umístění číselníku částí obce v hierarchii územních prvků.
Struktura 4.1 byla doplněna o číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obvody ORP) a číselník obcí s pověřeným obecním úřadem (obvody POÚ).
Struktura 4.2 obsahuje navíc u stavebních objektů identifikátor IDOB z Registru sčítacích obvodů ČSÚ a u adresních míst souřadnice X, Y definičních bodů adresních míst.
Zpět na obsah

Co registr UIR-ADR obsahuje:

Současná struktura 4.2 obsahuje následující celostátní číselníky:
   oblastí,
   krajů,
   okresů,
   obvodů ORP,
   obvodů POÚ,
   obcí,
   pražských obvodů,
   NUTS4-obvodů,
   správních obvodů,
   městských částí/městských obvodů,
   částí obce,
   ulic a veřejných prostranství,
   stavebních objektů,
   adresních míst,
   adresních pošt.
Číselníky oblastí, krajů, okresů, obvodů ORP, obvodů POÚ, obcí, pražských obvodů, NUTS4-obvodů a městských částí/městských obvodů jsou do UIR-ADR přebírány z Českého statistického úřadu, číselník správních obvodů z Magistrátu hl. m. Prahy, číselník částí obce z Ministerstva pro místní rozvoj, číselník adresních pošt z České pošty s.p. a číselníky ulic a veřejných prostranství, stavebních objektů a adresních míst jsou udržovány Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě hlášení z obecních úřadů. Souřadnice adresních míst jsou do UIR-ADR poskytovány společností CEDA. Údaje v číselnících respektují verzi 4.1 Standardu ISVS k prostorové identifikaci.
Poznámka: v číselníku stavebních objektů jsou evidovány všechny stavební objekty, které mají číslo popisné nebo evidenční, tj. i ty, kde nikdo trvale nebydlí.
Zpět na obsah

Jak získat podrobnou dokumentaci o registru:

Podrobnou dokumentaci k registru UIR-ADR struktury 4.2 i dřívějších struktur 3.0, 4.0 a 4.1 si můžete stáhnout kliknutím na tyto odkazy. Dokumentace je ve formátu MS Word 97 a je zabalena Zipem do cca 110 KB. Najdete v ní detailní popis dat evidovaných v registru včetně jejich rozdělení do databázových tabulek a atributů a popis struktury změnových souborů.
Zpět na obsah

Jak lze registr UIR-ADR používat:

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje veřejnosti následující služby týkající se registru UIR-ADR (všechny služby jsou zdarma):


Zpět na obsah

Kontaktní adresy:

S dotazy na programové vybavení pro UIR-ADR a RUIAN se obracejte na hotline UIR-ADR firmy OKsystem, tel. 244 021 180, e-mail uir-adr@oksystem.cz.
Zpět na obsah

Valid HTML 4.01!